Opgelicht?! opgelicht-logo

meer NPO start
Opgelicht?!
 • Verklaring Tony S.

  Bumblebeecards BV alsmede Factor 30 BV sluiten sponsorovereenkomsten waarbij partijen overeenkomen dat de ene partij wenskaarten uitvent en/of verkoopt aan andere bedrijven en aandacht vraagt voor het statutaire doel van de stichting en anderzijds de andere partij de actie ondersteunt middels een omschrijving van de verkoopactie en de voorwaarden op hun eigen website en daarnaast door de vragen van mensen te beantwoorden.

  Bumblebeecards BV heeft de bepalingen van de gesloten overeenkomsten altijd getracht te eerbiedigen en werkt dagelijks aan het verbeteren van haar werkzaamheden en de te verkopen producten. Desondanks komt het weleens voor dat ik een fout maak. Ik doel hier op een vergissing van mezelf in de periode dat er een sponsorovereenkomst was met de Stichting Pink Ribbon. Ik heb toen abusievelijk de fout gemaakt door te vermelden dat deze stichting een CBF verklaring had terwijl dit niet zo was. Ondanks dat het op de verpakking vermeld stond en niet op de te verkopen kaarten, heb ik direct na constatering dit op de juiste manier gecorrigeerd. In mijn eigen dossier en dat wat mij is toegezonden door de Stichting Pink Ribbon, blijkt niet dat er ten tijde en na afloop van de actie hier veel vragen (3 geteld) over zijn geweest. In de daarop volgende actieverkopen is er duidelijk gecommuniceerd tussen beide partijen over hoe de logo's en teksten van elkaar kan worden gebruikt.

  Zodra iemand in dienst komt als promotiemedewerker, werkt deze automatisch volgens de huisregels van het bedrijf. Met de medewerker kom ik mede overeen dat de werknemer zich aan de deur niet mag pretenderen als zijnde een medewerker van de stichting. Evenmin mag de medewerker fooien aannemen. Slechts met de verkopen kan en mag de verdiensten worden gerealiseerd. Doordat ik toen eigen actie en promotiekleding voerden, waarop niet de naam of logo van de stichting gedrukt stond, probeerde ik mogelijke verwarring, namens wie de verkoper voor de deur staat, te vermijden. Mijn medewerkers werken hard en zijn volledig toegewijd aan de actie. Ik kan mij echter voorstellen dat zo af en toe een vraag of klacht binnen kan komen. Zeker gezien het feit dat we jaarlijks ca. 2,6 miljoen huishoudens benaderen. Maar ik kan mezelf herinneren dat ik een enkele keer heb moeten constateren dat een medewerker zich bewust niet hield aan de huisregels. Met een medewerker die zich niet houdt aan de huisregels zal het arbeidscontract direct beëindigd worden.

  Vragen en klachten van mensen moeten snel en goed behandeld worden en het moet aanzetten tot verbetering van het product. Mede om deze redenen adviseerde ik de stichtingen om alle vragen omtrent de actie naar mij door te sturen. Sommige stichtingen hebben hier gehoor aangegeven, maar van een aantal stichtingen (bijvoorbeeld: Het Groene Hart Ziekenhuis, Villa Pardoes, Spieren voor Spieren, SOS kinderdorpen en Hartstichting) heb ik nooit of zelden een bericht met een vraag of klacht hieromtrent gehad terwijl dezelfde stichting na afloop van de sponsorovereenkomst, doet voorkomen dat er (veel) klachten waren geweest. Als de vragen of klachten niet worden doorgegeven dan is het voor mij onmogelijk hier iets aan te doen. Dit is de eerste stap die je makkelijk neemt om verbeterpunten te bespreken met elkaar. Gedurende de actie worden er door mij als een soort mistery guest met enige regelmaat berichten gezonden aan de stichting en het CBF. Op deze manier wil ik controle kunnen uitoefenen. Uit het dossier wat hieruit is gevormd blijkt dat enkele stichtingen de vragen onbeantwoord laten. Als het wel gebeurde dan was het met enige regelmaat een bericht waarin een zeer negatieve ondertoon te lezen is richting Bumblebeecards BV. en Factor 30 BV. Uit deze berichten blijkt duidelijk dat bepaalde stichtingen onwaarheden schrijven. Zoals het berichten dat ik zonder ventvergunning werk en hiermee de wet overtrad. Of dat het sponsorovereenkomst met Bumblebeecards BV. of Factor 30 BV was beëindigd. Ik kan mij goed voorstellen dat door deze manier van onjuiste berichtgeving door de stichtingen, waarbij in een later stadium ook in (dag)bladen en op internet onjuiste berichten hierover door de stichtingen waren gezet, (toekomstige) kopers wantrouwend tegenover Bumblebeecards BV of Factor 30 BV zullen staan. En zelfs tot actie overgaan door dergelijk nieuws verder te verspreiden via forums en andere toegankelijke media. Het sneeuwbaleffect met negatief nieuws over Bumblebeecards BV en Factor 30 BV wat hierdoor is ontstaan, heb ik niet meer kunnen stoppen.

  Omdat elke Stichting volgens de overeenkomst een inspanningsplicht heeft om de actie te ondersteunen, is dit zeer kwalijk. Daarnaast heeft zij door dit handelen mijn bedrijf bewust in diskrediet gebracht en heeft zij juist de negatieve berichtgeving in de hand geholpen. Het laatste slechte voorbeeld hiervan is Het Groene Hart Ziekenhuis. Deze heeft dermate de bepalingen van de overeenkomst geschonden dat zij door mij al in juni 2009 aansprakelijk is gesteld voor de financiële schade die mijn bedrijf heeft opgelopen. Zo heeft zij in de eerste maanden van de actie mensen via een nieuwsbericht op hun eigen website opgeroepen om geen kaarten te kopen van ons en om direct te politie in te schakelen wanneer wij voor de deur stonden. Het resultaat was dat er al voordat wij met verkopen waren gestart er verscheidene negatieve berichten in verschillende media stonden zoals het Leidsche dagblad. En op het Trosradar forum. Onder druk van mijn advocaat is dit toen ten dele door Het Groene Hart Ziekenhuis aangepast, maar goed de beer was inmiddels al geschoten. Om deze reden is door mij het laatste termijn van €10.000,- niet aan hun overgemaakt. Deze kwestie wordt inhoudelijk behandeld door mijn advocaat.

  De opdracht van mijn promotiemedewerkers is het verkopen van wenskaarten waarin gedachten en/of gevoelens worden geopenbaard en om aandacht te vragen voor het statutaire doel van de stichting. De stichting krijgt een vast sponsorbedrag onafhankelijk van de verkopen. Ik heb geen enkele afspraak met deze stichtingen gemaakt dat er een deel van de opbrengst bestemd is voor ze. Als ik een deel van de opbrengst doneer aan het goede doel dan ben ik niet meer bezig met het uitventen van wenskaarten, maar aan het collecteren. Op al onze verpakkingen staat vermeld dat wij niet komen collecteren, maar aandacht vragen voor het doel. Ook staat hierop het sponsorbedrag vermeld welke de stichting ontvangt. Daarnaast geef ik op de verpakking aan waar mensen terecht kunnen met hun vragen of opmerkingen. Omdat ik val onder de bescherming van Artikel 7 Grondwet en Artikel 10 EVRM met betrekking tot het kopen, verkopen en of afleveren van wenskaarten waarin gedachten en/of gevoelens worden geopenbaard zoals bedoelt is artikel 7 Grondwet, heb ik geen toestemming nodig van B&W van desbetreffende gemeente. Een ventvergunning is in mijn geval dan ook niet nodig. Ondanks de vele uitspraken van verschillende Rechters waarin Bumblebeecards BV of Factor 30 BV in het gelijk is gesteld inzake het niet in het bezit hoeven te hebben van een ventvergunning en zelfs een uitspraak van de Hoge Raad en de vermelding hiervan in de APV 5.2.2 lid 2 van elke gemeente, blijft het Centraal Bureau Fondsenwerving en de Stichtingen het publiek en haar leden (de goede doelen) bestoken met mededelingen dat wij illegaal zouden werken door het ontbreken van een dergelijk vergunning. Ondanks mijn vele pogingen deze kwestie te verduidelijken, is dit voor de Stichtingen een reden geweest om de samenwerking met mij te beëindigen. Voor mij komt dit zeer vreemd over.

  In elk sponsorovereenkomst is een vast bedrag afgesproken met de Stichting. Soortgelijke afspraken maak ik ook met mijn medewerkers inzake het loon. De inkomsten uit de verkoop van de wenskaarten worden gebruikt voor de normale bedrijfsvoering. Bumblebeecards BV of Factor 30 BV zijn commerciële bedrijven die haar winsten terug investeert binnen het bedrijf of reserves opbouwt voor mindere tijden. Ons doel is werkgelegenheid te bieden aan scholieren/studenten en werkloze jongeren die middels de verkoop van wenskaarten een verdiensten kunnen realiseren. U kunt ons het best vergelijken met Stichting Kinderpostzegels, waarbij het verschil is dat mijn personeel worden betaald voor haar diensten en bij de Stichting Kinderpostzegels niet. Overigens is Stichting Kinderpostzegels mijn voorbeeld geweest bij de ontwikkeling van mijn bedrijven.

  Met vriendelijke groet,

  Tony S.

 • Ook interessant