Opgelicht?! opgelicht-logo

meer NPO start
Opgelicht?!

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Het voorgaande neemt niet weg dat deze informatie onvolledig kan zijn en/of onjuistheden bevat.

Beslissingen die de gebruiker van de website maakt op basis van de aangeboden informatie – hieronder wordt ook begrepen informatie verstrekt door derden en informatie als aangetroffen op hyperlinks naar derden - zijn voor eigen rekening en risico van de gebruiker.
AVROTROS sluit dan ook alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of informatie die via deze website is verkregen.

Op de diverse sites worden diverse interactiemogelijkheden aangeboden. De verschillende redacties bekijken de berichten die naar fora et cetera gestuurd worden nimmer vooraf, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.

AVROTROS is niet verantwoordelijk voor meningen en boodschappen van gebruikers zoals bijvoorbeeld op fora of onder berichten op de website geplaatst worden. Berichten die oproepen tot geweld of op andere wijze de grenzen van het betamelijke overschrijden worden zo spoedig mogelijk na constatering daarvan verwijderd. AVROTROS distantieert zich op voorhand van de inhoud deze berichten.

De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website, waaronder begrepen de teksten, databestanden, lettertypen, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal en de daar achterliggende data en software, berusten bij AVROTROS of haar licentiegevers.

Het gebruik van (delen) van de vormgeving en/of de inhoud van de website, op welke wijze dan ook, is slechts toegestaan na voorafgaande, schriftelijke toestemming van AVROTROS en/of een (of meer) andere rechthebbende(n).

Cookies

Opgelicht?! maakt, net als de rest van de Nederlandse Publieke Omroep, gebruik van cookies. Lees hier meer over het cookiebeleid van AVROTROS. De cookies bevatten geen persoonsgegevens en zijn dus niet tot een individu te herleiden. Deze cookies worden geplaatst om het gebruiksgemak voor bezoekers te vergroten en een bezochte website zo interessant mogelijk te maken. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. De cookies kunnen dus ook niet worden gebruikt voor e-mail- en telemarketingacties. 

Beeld

Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden met betrekking tot (foto-) materiaal op deze website/nieuwsbrief te achterhalen. Eenieder die meent dat zijn/haar materiaal zonder voorafgaande toestemming hier is gebruikt, verzoeken wij om zich tot ons te wenden.

Gebruiksvoorwaarden Opgelicht?!-app

Met het inzenden van foto's en/of video's (een ‘bijdrage’) via deze app geef jij (de ‘gebruiker’) AVROTROS toestemming voor openbaarmaking van (gedeeltes) van die foto's en/of video's, via welke media en in welke vorm dan ook, waaronder via televisieprogramma's en websites.De gebruiker stelt alleen bijdragen beschikbaar waarvan de inzender zelf over alle benodigde rechten beschikt, waaronder, maar niet beperkt tot, het auteursrecht.De gebruiker vrijwaart AVROTROS van elke aanspraak van derden. De gebruiker verklaart zicht ermee akkoord dat hij geen aanspraak maakt op enige vorm van (royalty)vergoeding. De bijdrage mag op geen enkele manier kwetsend, aanstootgevend, illegaal of onfatsoenlijk zijn. Het is aan AVROTROS om dit te bepalen. AVROTROS is niet aansprakelijk voor schade, letsel of kosten welke voortvloeien uit het gebruik van de app. AVROTROS zal zich inspannen bij het openbaar maken en verveelvoudigen van de input de naam van de gebruiker te vermelden. Indien dit om wat voor reden dan ook niet gebeurt, zal de gebruiker hiertegen geen bewaar maken.

AVROTROS kan deze voorwaarden te allen tijde aanpassen.