Opgelicht?! opgelicht-logo

meer NPO start
Opgelicht?!

Verweer advertentiefraude

Ben je het niet eens met een factuur/offerte die je hebt gekregen en heb je het gevoel te moeten reageren? Maak dan gebruik van deze verweerbrief.

Voorbeeldbrief

Betreft: telefonische acquisitie voor vermelding op/in

Geachte ,

Ik bevestig hiermede het telefonisch acquisitiegesprek door uw medewerker , bij onze organisatie ingekomen op .

Uw medewerker vertelde dat wij eerder contact met uw organisatie hebben gehad en dat wij hadden ingestemd met de van een advertentie. Uw medewerker vroeg ons om een per toe te zenden drukproef van de advertentie, te controleren en voor akkoord te tekenen. Uw medewerker liet weten dat het retour zenden zo spoedig mogelijk moest gebeuren omdat het alleen dan mogelijk was de advertentie in de eerst volgende editie te plaatsen. Vervolgens is ons per een formulier toegezonden, met een advertentievoorbeeld.

Onjuiste voorstelling van zaken

Uit het ons toegezonden formulier blijkt dat uw medewerker een volstrekt onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven. Het formulier was niet bedoeld voor verificatie van de gegevens. Het gaat hier om een contract voor een plaatsing van onze gegevens. We stellen nadrukkelijk vast dat er geen eerder contact met uw organisatie is geweest. Het telefoongesprek van was eenvoudigweg het eerste contact, waarbij uw bedrijf volkomen ten onrechte suggereerde dat er wel een eerder contact is geweest.

Uw medewerker heeft op geen enkele wijze duidelijk gemaakt dat er sprake was van een nieuwe overeenkomst. Wij menen dat uw bedrijf onze organisatie met een onjuiste voorstelling van zaken een handtekening heeft proberen te ontfutselen voor een vermelding waar we geen enkel belang bij hebben.

Geen erkenning huidige en toekomstige 'opdrachten'

Wij verzoeken u van het navolgende zeer goede nota te nemen. Wij verzoeken u dringend, en zo nodig sommeren wij u, onze organisatie en daarmee gelieerde en samenwerkende instellingen/bedrijven op geen enkele wijze meer te benaderen voor plaatsingen van vermeldingen of advertenties in wat voor website, publicatie of anderszins van uw bedrijf of met uw bedrijf gelieerd bedrijf dan ook.

Wij geven u te kennen dat – mocht ooit nog een medewerker van door uw bedrijf op wat voor manier ook overgehaald worden tot het plaatsen van een handtekening onder één van uw offertes/aanbiedingen of tot telefonische of anderszins akkoordverklaring met een van uw aanbiedingen, dat wij deze opdracht nu voor alsdan niet zullen erkennen. Wij wijzen de algemene voorwaarden, als deze al bestaan, van uw bedrijf en daarmee gelieerde bedrijven nadrukkelijk van de hand, en zullen deze niet erkennen.

Wij behouden ons nadrukkelijk het recht voor om zonder verdere voorafgaande mededeling of waarschuwing, met u gevoerde telefoongesprekken, en in het bijzonder inkomende acquisitiegesprekken, op te nemen en deze opnamen naar eigen goeddunken aan derden ter beschikking te stellen en/of deze gesprekken in enigerlei vorm te (doen) publiceren. Het gaat daarbij om binnenkomende acquisitiegesprekken van uw bedrijf of bedrijven die ófwel met u gelieerd zijn, ófwel op freelance basis of anderszins acquisitie plegen namens uw bedrijf en daarmee gelieerde bedrijven.

Het gestelde in deze brief geldt voor alle locaties en bedrijfsonderdelen van . Het hier gestelde geldt eveneens voor alle mogelijke publicaties of websites van uw bedrijf en daarmee gelieerde bedrijven, zowel huidige als toekomstige, en voor alle andere hier niet genoemde mogelijke aanbiedingen van leveringen en diensten door uw bedrijf en daarmee gelieerde bedrijven.

Met klem verzoeken wij u onze gegevens uit uw administratie te verwijderen en verwijderd te houden, eventuele vermeldingen binnen uw organisatie of daarmee gelieerde bedrijven te verwijderen en verwijderd te houden, zulks binnen vijf werkdagen na ontvangst van deze brief, en alle verdere correspondentie vanaf heden te staken.

Ik meld u nadrukkelijk dat aangifte zal worden gedaan via de Fraudehelpdesk.

Hoogachtend,

Ook interessant