Opgelicht?! opgelicht-logo

meer NPO start
Opgelicht?!
 • De Water Inspectiedienst uit Oosterhout

  Legionella-advies. Niet het meest voor de hand liggende terrein waarop u slachtoffer kunt worden van misleiding, maar niets is minder waar. Uit angst voor een mogelijke besmetting laten veel ondernemers zich voor duizenden euro’s aan rapporten aansmeren, waarvan het maar de vraag is of ze die werkelijk nodig hebben.

  Dat legionella-advies big business is, blijkt wel uit de vele bedrijven die op het internet hun diensten aanbieden. Sinds de gebeurtenissen in Bovenkarspel zijn bedrijven met een verhoogde kans op besmetting namelijk verplicht hun leidingen te laten controleren. 

  Acquisitie

  De Water Inspectiedienst uit Oosterhout (WID) is een van de bedrijven die zogenaamde risico-analyses en beheersplannen voor bedrijven kan maken. Op eigen houtje schrijft de WID bedrijven aan die in een risicogroep vallen volgens het waterleidingbesluit en moeten voldoen aan deze wetgeving, maar ook bedrijven die niet hoeven te voldoen aan deze regelgeving. De brieven die aan deze bedrijven worden gestuurd bevatten zinnen als: “de Water Inspectiedienst is in het leven geroepen u hierbij te ondersteunen.” en “Waarmee het risico weggenomen wordt van de hoofdelijke aansprakelijkheid welke aan overtreding van de regelgeving verbonden is.” Via een ‘informatief gesprek’ worden deze bedrijven verleidt tot een afspraak waarbij het vaak resulteert in het tekenen van een offerte. Bijgevoegd in de brieven is een kopie brief van de arbeidsinspectie waarbij een voorbeeldbrief zit aan een bedrijf waar legionella is gevonden en waarop de maatregelen staan die moeten worden getroffen. Dit terwijl er geen enkel verband is tussen de WID en de arbeidsinspectie. De offerte blijkt een opdrachtbevestiging te zijn waarbij men een certificaat ontvangt van de WID die 3 jaar geldig is. Deze 3 jaar blijkt gekoppeld te zijn aan een servicecontract die eveneens 3 jaar moet worden afgenomen. Hier is voor getekend in de opdrachtbevestiging. Daarnaast zijn ondernemers niet op de hoogte van de extreem hoge kosten die moeten worden gemaakt op het moment dat er daadwerkelijk legionella wordt gevonden. 

  Wanneer een ondernemer het niet eens is met de werkwijze of bezwaar maakt tegen een ontvangen factuur grijpt de WID snel naar het zwaarste middel; de rechtbank. Een dialoog blijkt niet of nauwelijks mogelijk te zijn. 

  Productcertificaat en de waarde hiervan

  Naast de risico-analyses en beheersplannen zegt het bedrijf watermonsters te mogen nemen die ze vervolgens laten controleren bij een RVA (Raad voor Accreditatie) geaccrediteerd laboratorium. De WID verklaart tot tweemaal dat zij monsters mogen nemen, omdat zij meeliften op een accreditatie van het laboratorium en dat deze constructie door het VROM (ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) zou zijn goedgekeurd. Echter de persoon die watermonsters neemt bij bedrijven moet volgens de wetgeving RVA geaccrediteerd zijn. Mocht er in de praktijk door legionella een dode vallen, dan zijn de genomen watermonsters mogelijk niet rechtsgeldig, waardoor de aansprakelijkheid niet bij de ondernemer is weggenomen, maar is de ondernemer juist aansprakelijk. Het productcertificaat heeft dan mogelijk geen waarde meer. De WID is namelijk niet RVA geaccrediteerd.

  Steunpunt Acquisitiefraude

  Ook het steunpunt acquisitiefraude krijgt een veertiental klachten binnen over de Water Inspectiedienst. Zij zeggen dat veel ondernemers bang zijn voor boetes of erger nog, strafrechtelijke gevolgen en de WID maakt heel handig gebruik van die regelgeving door ondernemers onder druk te zetten. We hebben allemaal de beelden van Bovenkarspel nog vers op het netvlies staan. Dat wil natuurlijk niemand.

  De naam Water Inspectiedienst doet vermoeden dat het om een overheidsinstelling gaat. Wanneer het bedrijf gaat strooien met namen als de arbeidsinspectie en het VROM, wordt het vertrouwen alleen maar sterker bij de ondernemer. En daar spelen ze handig op in. Wat de WID precies verkoopt is een beetje vaag. Ze zeggen dus zelf certificaten uit te geven die de kwaliteit van de installatie garanderen, maar zijn bij geen enkele brancheorganisatie of certificeerder aangesloten die zeggingskracht heeft in de sector waarin zij werken,bijvoorbeeld het KIWA. De certificaten die ze uitgeven garanderen eigenlijk heel weinig en lijken wat dat betreft meer op een soort abonnement. De Algemene Voorwaarden zijn ook erg onduidelijk.

   

  Schriftelijke reactie Water Inspectiedienst

   

  Geachte xxx,

   

  Wij willen ons beperken tot het geven van een schriftelijke reactie.

   

  Ons bedrijf opereert in een markt waarin het merendeel van onze concurrenten zijn voortgekomen uit waterleidingbedrijven. Omdat laatstgenoemden een handhavende functie opgedragen hebben gekregen diende men, om de bekende dubbele pet te voorkomen, haar commerciële activiteiten op het gebied van legionellapreventie te staken. Door bedenkelijke constructies hebben de waterleidingbedrijven deze activiteit echter overgeheveld naar bedrijven waarin men zelf participeert of anderzijds betrokkenheid danwel belangen kent.

  Op de bekende uitzondering op de regel na, reageren de waterleidingbedrijven om de hierboven beschreven voor de hand liggende reden uiterst onsportief op het feit dat wij een zeer stevige marktpositie hebben ingenomen.

  Water Inspectiedienst ondersteunt ten aanzien van legionellapreventie een enorm aantal lokale overheden, instellingen en bedrijven met zeer klinkende namen. Eén voor één kritische opdrachtgevers welke onze dienstverlening, zo blijkt uit onze voorspoedige groei, op haar waarde weten te beoordelen.

  Dat er op de kwaliteit van ons werk niets valt op te merken blijkt ook uit de dagelijkse controles welke de waterleidingbedrijven alsmede VROM inspecteurs uitvoeren en waarbij de door ons uitgevoerde werkzaamheden keer op keer de toetsingen doorstaan.

  Ophef rondom onze wijze van acquireren vloeit voort uit het feit dat wij geregeld nieuwe risicogroepen in kaart brengen. Het Ministerie van VROM blijkt het niet te kunnen waarderen dat wij daarmee een aanzienlijk groter aantal risicolocaties in kaart brengen, dan waarop men zich qua handhaving richt.

  Zo vallen ter illustratie fitnesscentra, tandartsen, autowasplaatsen en bedrijven met douches niet onder de door VROM gedefinieerde risicocategorieën. Terwijl bij menig van dergelijke locaties het feitelijk risico aanzienlijk groter blijkt dan bij de door VROM benoemde risicolocaties.

  Hierin zien veel, overwegend kleine, ondernemers een vrijbrief om de hand op de knip te houden. Het feit dat wij ze daarin de spiegel voorhouden en met een eerlijke complete voorlichting op verantwoordelijkheid attenderen, wordt ons niet altijd in dank afgenomen.

  Waarbij opgemerkt dient te worden dat nog nooit enige klacht over onze werkwijze door hoor en wederhoor is onderzocht,

  danwel gegrond is verklaard.

  Kortom, wij zijn van mening dat de focus beter verlegt kan worden naar een oproep aan overheid en ondernemers om haar verantwoordelijkheid te nemen, daar waar men invloed op een gevaarlijke situatie kan uitoefenen.

   

  Met vriendelijke groet,

  Water Inspectiedienst

 • Ook interessant